Header Ads Widget

Tìm dữ liệu bị trùng lặp trong câu lệnh SQL

Ví dụ: tạo bảng users gồm name và location.
Tìm dữ liệu trùng lặp trong MySQL

Tìm dữ liệu trùng lặp trong MySQL

Sử dụng câu lệnh truy vẫn MySql
Thật ra câu lệnh tìm dữ liệu trùng lặp cũng không có gì phức tạp lắm, nếu bạn thường sử dụng các lệnh MySQL để truy vấn dữ liệu thì chắc hẳn đã biết đến lệnh HAVING và GROUP BY  vốn được sử dụng trong các trường hợp liên quan đến tập hợp dữ liệu. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng lệnh GROUP BY để nhóm các record lại, sau đó dùng lệnh HAVING để lọc ra những record trùng lặp có số lượng lớn hơn 1.
Sau khi truy vấn sẽ biết được số lượng những record trùng lặp.
Tìm những record trùng nhau trong MySQL

1, Hiển thị các dữ liệu trùng nhau

Hiện thị đầy đủ các bản ghi trùng lặp
Tìm những record trùng nhau trong MySQL

2, Xóa các dữ liệu trùng nhau (giữ lại 1 record)

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa những record trùng nhau nhưng giữ lại 1 record trong số đó. Giả sử trong Database có 3 record trùng nhau thì câu lệnh sẽ xóa 2 record và giữ lại 1 record. 

Xóa những record trùng nhau trong MySQL

3, Xóa hoàn toàn các dữ liệu trùng nhau ra khỏi Database

Xoá tất cả những bản ghi trùng nhau

Xóa những record trùng nhau trong MySQL

Khi thao tác với những cơ sở dữ liệu lớn thì những lệnh kiểu như này là rất cần thiết.

Nhận xét