Header Ads Widget

Đóng gói chương trình với PyInstaller

PyInstaller – một công cụ đóng gói chương trình Python thành “stand-alone executable file” có thể thực thi trong các môi trường Windows, Linux, MAC OS, v.v.. mà không cần cài đặt Python Interprete


CÀI ĐẶT PYINSTALLER

Trong command line chạy lệnh:
python -m pip install pyinstaller

 

Đóng gói chương trình vào một directory duy nhất (mặc định):

Cho phép hiển thị cửa sổ console:
pyinstaller -F -w test.py
Các tham số tùy chọn
  • -F: Tạo 1 file duy nhất
  • -w: Không hiển thị cửa sổ console
  • -i programIcon.ico: Thêm icon khi đóng gói

Sau quá trình đóng gói, một thư mục tên dist sẽ xuất hiện bên cạnh file chương trình, bên trong thư mục đó sẽ có một thư mục cùng tên với file chương trình

Nhận xét