Header Ads Widget

Thiết kế giao diện UI Python với PyQT5

Sử dụng PyQt5 - Qt GUI, một framework C++ hỗ trợ thiết kế giao diện nhanh chóng và đẹp mắt

Cài đặt PyQt5

Cd vào thư mục code và chạy lệnh

python -m pip install PyQt5 

hoặc qua PIP 

pip install PyQt5

Qt Designer

Link tải phần mềm QtDesigner

  • Label: Hiển thị nội dụng text
  • Group Box: Nhóm các Widget lại
  • Line edit: Nhập dữ liệu dạng 1 dòng (INPUT)
  • Combo Box: Chọn các nội dung có sẵn (SELECT)
  • Check Box: Chọn hoặc bỏ chọn 1 nội dung
  • Spin box: Tương tự như Line Edit nhưng chỉ được phép nhập số.
  • Push Button: Nút bấm

Ctrl + R để xem lại giao diện

Chuyển giao diện sang code PyQt5 

Lưu file .ui vào Folder Code dự án và chạy lệnh:

pyuic5 -x FILE_NAME.ui -o FILE_NAME.py

FILE_NAME: Là tên file sẽ code

pyuic5 sẽ được cài đặt với PyQt5 công cụ chuyển file giao diện *.ui sang *.py render ra giao diện

Nhận xét