Header Ads Widget

Xử lý khi không push/pull được code từ Git

Các lỗi thường gặp khi thao tác với Git

Xử lý lỗi

Lỗi khi kết nối với tài khoản Git

remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021. Please use a personal access token instead

Tạo Personal Access Token trên Github

Từ tài khoản Github của bạn, đi đến Settings => Developer Settings => Personal Access Token => Generate New Token (cung cấp mật khẩu của bạn) => Fillup the form => click Generate token => Copy the generated Token

Xử lý trên Windows

Đi đến Credential Manager từ Control Panel => Windows Credentials => find git:https://github.com => Edit => Thay Password bằng Github Personal Access Token của bạnLỗi không pull được từ Git

error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge
Lưu lại các thay đổi trên Stash

git stash --include-untracked

Hủy các thay đổi cục bộ

git reset --hard

Làm sạch các tệp mới

git clean -fd

Hoặc dùng cách sau

Cập nhật dữ liệu cho origin/<branch> refs mới nhất:
git fetch --all
Backup nhánh hiện tại (master):
git branch backup-master 
Chuyển đến commit origin/master và checkout:
git reset --hard origin/master

these untracked files would be overwritten by checkout

git fetch --all
git reset --hard origin/{{your branch name}}

refusing to merge unrelated histories

Thêm tham số đằng sau lệnh pull: --allow-unrelated-histories
VD:

git pull origin main --allow-unrelated-histories

Lỗi do đường mạng khi không clone được code, chạy lệnh bên dưới trước khi chạy lệnh Git
set GIT_TRACE_PACKET=1
set GIT_TRACE=1
set GIT_CURL_VERBOSE=1

Nhận xét