Header Ads Widget

Cài đặt teamview trên CentOS, RHEL, Fedora, Ubuntu & Debian


TeamViewer là hữu ích cho việc kết nối các hệ thống từ xa với môi trường đồ họa rất dễ dàng, các bước để cài đặt TeamViewer 10 trên Linux.

Cài đặt TeamViewer trên CentOS, RHEL & Fedora

Sử dụng lệnh sau để tải về và cài đặt TeamViewer 10 trên hệ thống CentOS, RHEL, Fedora. Đối với hệ thống rpm, chỉ có một tập tin có sẵn cho kiến trúc cả 32 và 64 bit.
# cd /tmp
# wget http://download.teamviewer.com/download/version_10x/teamviewer_linux.rpm
# yum localinstall teamviewer_linux.rpm

Cài đặt TeamViewer trên Ubuntu & Debian

TeamViewer cũng có sẵn cho hệ thống dựa trên debian trong 32 và 64 cả hai kiến trúc. Sử dụng lệnh sau để cài hệ thống Ubuntu, Debian.
Bản 32bit:
$ cd /tmp
$ http://download.teamviewer.com/download/version_10x/teamviewer_linux.deb
$ sudo dpkg -i teamviewer_linux.deb
Bản 64bit:
$ cd /tmp
$ wget http://download.teamviewer.com/download/version_10x/teamviewer_linux_x64.deb
$ sudo dpkg -i teamviewer_linux_x64.deb

Khởi động TeamViewer

Sử dụng lệch sau để khởi động Teamviewer
# teamviewer
Với lần đầu tiên khởi động teamviewer sẽ nhắc nhở để chấp nhận thỏa thuận. Sau khi nhấp vào chấp nhận thỏa thuận teamviewer sẽ bắt đầu.

teamviewer-1
teamviewer-2

Nhận xét