Header Ads Widget

Chia 5 cột trong bootstrap

Hệ thống 12 cột của bootstrap có thể dễ dàng chia thành 1,2,3,4,6 cột. Nhưng để chia thành 5 cột thì như thế nào?

Cách 1: Tự định nghĩa css

Thêm css sau vào cuối file bootstrap.css ; ở đây ta tự định nghĩa class theo định nghĩa mặc định của bootstrap dành cho cột.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
.col-xs-5ths, .col-sm-5ths, .col-md-5ths, .col-lg-5ths {
    position: relative;
    min-height: 1px;
    padding-right: 10px;
    padding-left: 10px;
}
.col-xs-5ths {
    width: 20%;
    float: left;
}
@media (min-width: 768px) {
    .col-sm-5ths {
        width: 20%;
        float: left;
    }
}
@media (min-width: 992px) {
    .col-md-5ths {
        width: 20%;
        float: left;
    }
}
@media (min-width: 1200px) {
    .col-lg-5ths {
        width: 20%;
        float: left;
    }
}
HTML: sử dụng tên class đã khai báo như các class chia cột của bootstrap
1
2
3
4
<div class="row">
    <div class="col-xs-5ths">
    </div>
</div>

Cách 2: Tùy chỉnh động dựa vào LESS và SASS.

LESS: Nếu bạn custom bằng LESS thì sẽ tạo ra cột 2.4 (Tức là 2.4*5 = 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.col-lg-2-4{
    .make-lg-column(2.4)
}
.col-md-2-4{
    .make-md-column(2.4)
}
.col-sm-2-4{
    .make-sm-column(2.4)
}
SASS: Nếu sử dụng SASS thì tương tự LESS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.col-lg-2-4{
    @include make-lg-column(2.4)
}
.col-md-2-4{
    @include make-md-column(2.4)
}
.col-sm-2-4{
    @include make-sm-column(2.4)
}

Nhận xét