Header Ads Widget

Các bước cài đặt Nodejs trên VPS, Server

Các bước cài đặt Nodejs hoàn thiện trên VPS, Server, có thể build một ứng dụng mẫu lên server và publish chạy trên trình duyệt web

Tải thư viện

Package Linux Binaries 64bit từ NodeJS
wget https://nodejs.org/dist/v8.9.3/node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz
Giải nén nội dung bên trong vào /usr/local

tar --strip-components 1 -xJvf node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz -C /usr/local

Tải từ Reposity

Gõ lệnh bên dưới
sudo dnf module list nodejs
Output
Name Stream Profiles Summary nodejs 10 [d] common [d], development, minimal, s2i Javascript runtime nodejs 12 common, development, minimal, s2i Javascript runtime
Chữ [d] hiển thị phiên bản 10 sẽ được cài mặc định. Nếu bạn muốn cài Node.js 12 thì chuyển bằng lệnh:
sudo dnf module enable nodejs:12
Sau đó chạy lệnh sau để cài
sudo dnf install nodejs

Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

node -v

Nâng cấp phiên bản

Chạy lệnh bên dưới:
npm cache clean –f

sudo npm install -g n 

 Chọn phiên bản muốn nâng cấp, VD: 10.22.0 

sudo n 10.22.0