Header Ads Widget

Các bước cài đặt Nodejs trên VPS, Server

Build một ứng dụng mẫu lên server và publish chạy trên trình duyệt web

Hệ điều hành Centos

Tải thư viện

Package Linux Binaries 64bit từ NodeJS
wget https://nodejs.org/dist/v8.9.3/node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz
Giải nén nội dung bên trong vào /usr/local
tar --strip-components 1 -xJvf node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz -C /usr/local

Tải từ Reposity

Gõ lệnh bên dưới
sudo dnf module list nodejs
Chữ [d] hiển thị phiên bản 10 sẽ được cài mặc định. Nếu bạn muốn cài Node.js 12 thì chuyển bằng lệnh:
sudo dnf module enable nodejs:12
Sau đó chạy lệnh sau để cài
sudo dnf install nodejs

Hệ điều hành Ubuntu

Cập nhật thư viện

sudo apt update
Chọn phiên bản mong muốn cài
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
Thay thế "setup_14.x" bằng phiên bản muốn cài.
Cài đặt Node.js từ kho:
apt-get install -y nodejs

Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

node -v

Nâng cấp phiên bản

Chạy lệnh bên dưới:
npm cache clean –f

sudo npm install -g n 

 Chọn phiên bản muốn nâng cấp, VD: 10.22.0 

sudo n 10.22.0