Header Ads Widget

Tổng hợp các lệnh xử lý trong Mongodb

Tổng hợp các lệnh xử lý trong Mongodb


Khởi tạo

Để tạo được Database + User mới ta cần đăng nhập vào tài khoản Admin
Thực hiện các lệnh sau để vào cửa sổ lệnh của Mongo:
mongo

Hoặc nếu lệnh sau nếu có port: 12345

mongo -port 12345

Chuyển sang DB Admin:

use admin

db.auth("admin", "ADMIN_PASSWORD") 

Tiếp tục chuyển sang DB muốn tạo:

Ví dụ tạo DB lienvu_db

use lienvu_db
Tạo User mới và quyền truy cập dữ liệu
db.createUser({
    user: 'lienvu_user',
    pwd: 'lienvu_pass',
    roles: [{ role: 'readWrite', db:'lienvu_db'}]
})
Đăng nhập nếu có mật khẩu
db.auth("lienvu_user", "lienvu_pass") 

Kiểm tra tài khoản, mật khẩu mới đã hoạt động hay chưa
mongo -u lienvu_user -p lienvu_pass127.0.0.1/lienvu_db

Đăng nhập  nhập từ command line

mongo -u USERNAME -p --authenticationDatabase DB 
Kiểm tra kết nối từ localhost
mongo -u admin -p --authenticationDatabase admin --host localhost

Kiểm tra kết nối từ 1 IP

mongo -u admin -p --authenticationDatabase admin --host 123.4.5.6

Xử lý lỗi

Không start được cổng 27017 của MongoDB
mongod --config /etc/mongod.conf &

Hoặc lệnh sau

/usr/bin/mongod -f /www/server/mongodb/config.conf 

Khi cài đặt lỗi thực hiện xóa đi và cài đặt lại

Chạy lệnh xóa
sudo apt-get purge mongodb-org*
Cài đặt lại
sudo apt-get install mongodb
Kiểm tra version đã cài
mongo --version