Header Ads Widget

Lệnh SCP copy thư mục trong Server

SCP (secure copy - sao chép an toàn) là lệnh do OpenSSH Client cung cấp, cho phép truyền tải file qua lại giữa máy local và server, nó sử dụng giao thức SSH để truyền file. 

Tính năng:

  • Copy file,thư mục, từ máy local lên server
  • Copy file,thư mục, từ máy server về local
  • Copy file,thư mục, từ máy server này sang server khác

Sử dụng lệnh SCP

Copy từ Server Remote sang Server Local (/home/ubuntu/) nếu chứa PORT
scp -P 65333 root@123.45.6.7:/backup/abc.zip /home/ubuntu/ 
Copy từ Server Local(test.txt) sang Server khác
scp /home/data/test.txt root@123.45.6.7:/root/data
Copy folder thì thêm -r
scp -r /path/a root@192.160.0.3:/root/data

Copy File từ Server Remote về Local dùng Git Bash

scp root@123..45.6.7:/home/data/domains.zip E:\data

Copy từ Local lên Server Remote

scp -P 65333 index.html root@123.45.6.7:/data/

Nhận xét