Header Ads Widget

Một số Shell Script thường dùng

 Một số Script thường dùng

Xóa các file đã lưu 1 tháng trở về trước

Tạo file runFirstMonth.sh
#!/bin/sh

# Thư mục file
dir_to_check='/path/to/folder'
last_month=$(date -d "-1 month -$(($(date +%d)-1)) days" +%Y-%m-%d)
find "$dir_to_check" ! -newermt "$last_month" -type f -exec rm -f {} \;

Nhận xét