Header Ads Widget

Sửa lỗi Please use the correct Ingress trên AAPANEL

Đường dẫn đăng nhập AAPANEL là serverip+port+chuổi bảo mật, nếu đăng nhập chỉ với serverip:port mà thiếu đi chuổi này sẽ gặp ngay thông báo như ảnh bên dưới


Các bước để kiểm tra chuỗi bảo mật hoặc reset lại nếu đã quên chuỗi này bao gồm

Cách 1: Xem lại thông tin gốc

Bạn có thể đọc file admin_path.pl để xem thông tin chuổi bảo mật.

cat /www/server/panel/data/admin_path.pl

Hoặc lệnh 

bt 14

Cách 2: Reset và thay bảo mật

Chạy lệnh bên dưới
rm -f /www/server/panel/data/admin_path.pl
bt 12 && bt 1

Cách 3: Tạo chuỗi bảo mật mới

Chạy lệnh bên dưới để tạo ra chuỗi mới, Ví dụ: cx888dja
 echo "/cx888dja" > /www/server/panel/data/admin_path.pl

Khởi động lại AAPANEl

bt 12 && bt 1 


Chúc bạn thành công 

Nhận xét