Header Ads Widget

Thêm biến môi trường chạy PHP hoặc thay đổi phiên bản trên xampp

Thêm biến môi trường có tác dụng gọi php trong các câu lệnh chạy từ dòng lệnh

1. Thêm biến môi trường

Thêm dòng C:\xampp\php vào PATH environment variable.(My Computer->properties -> Advanced system setting-> Environment Variables->path


Bấm browse chọn đến thư mục đã cài phpĐón cửa sổ prompt và chạy lại lệnh

php -v


2. Thay đổi phiên bản trên Xampp

Tìm phiên bản Xampp mà bạn muốn thay đổi phù hợp với dự án tại đâyLựa chọn phiên bản tải về .ZIP 


Sau khi giải nén, copy thư mục PHP và Apache thay trong thư mục Xampp đã cài trên máy và khởi động lại Apache, PHP


Nhận xét