Header Ads Widget

Lấy tên domain của URL hiện tại

Dưới đây là một Hàm lấy giá trị tên miền từ một URL. Các chức năng yêu cầu một URL hợp lệ, và nếu một URL không hợp lệ, hoặc một URL mà không có một tên máy hàm sẽ trả về false.


Hàm PHP
<?php

function getDomain($url)
{
    if(filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL, FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED) === FALSE)
    {
        return false;
    }
    /*** get the url parts ***/
    $parts = parse_url($url);
    /*** return the host domain ***/
    return $parts['scheme'].'://'.$parts['host'];
}
?>

File test
<?php

$url = 'http://chiaseaz.com/anh-nghe-thuat';

echo getDomain($url);

?>
Kết quả thu được sẽ là http://chiaseaz.com/

Nhận xét