Header Ads Widget

Cấu hình Nginx Rewrite Url cơ bản

Khác với Apache, Nginx không sử dụng file .htaccess nên khi bạn cần rewrite url sẽ phải convert qua rule của Nginx.

Một số ví dụ các rule của Nginx sử dụng để rewrite url

Laravel
location / {  
try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$query_string;  
}

Wordpress

location /{
       try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

PHPFOX

location / {
       try_files $uri $uri/ /index.php?do=$uri&$args;
}

Codeigniter

location / {
       try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

Laravel

location / {
       try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

 

Chuyển hướng www tới non-www

Thêm đoạn sau vào cấu hình Nginx

server {
listen 80;
listen 443 ssl http2;
server_name "~^www\.(.*)$" ;
return 301 $scheme://$1$request_uri ;
}

Nhận xét