Header Ads Widget

Cộng trừ thời gian trong PHP

Cộng trừ thời gian trong PHP
PHP hỗ trợ khá nhiều hàm để xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian, nhưng đôi khi nhiều quá làm người dùng lúng túng không biết nên sử dụng hàm nào. Lấy ngày hiện tại cộng thêm 1 tuần/1 tháng / 1 quý…. thì sẽ là ngày nào.


$date = "2009-03-02";
$new_date = strtotime ( '-2 day' , strtotime ( $date ) ) ;
$new_date = date ( 'Y-m-j' , $new_date );
echo $new_date;

Trừ tuần

$date= "2009-03-02";
$new_date = strtotime ( '-2 week' , strtotime ( $date ) ) ;
$new_date = date ( 'Y-m-j' , $new_date );
echo $new_date;

Trừ tháng

$date= "2009-03-02";
$new_date = strtotime ( '-2 month' , strtotime ( $date ) ) ;
$new_date = date ( 'Y-m-j' , $new_date );
echo $new_date;

Trừ năm

$date= "2009-03-02";
$new_date = strtotime ( '-2 year' , strtotime ( $date ) ) ;
$new_date = date ( 'Y-m-j' , $new_date );
echo $new_date;

Nhận xét