Header Ads Widget

Kích thước web thông dụng khi thiết kế website responsive

Kích thước thông dụng để làm responsive trong khi thiết kế giao diện cho WordPress.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
@media only screen and (max-width: 1024px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 980px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 800px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 780px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 768px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 720px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 640px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 600px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 568px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 563px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 549px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 534px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 480px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 360px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 338px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 330px) {
 
}
 
@media only screen and (max-width: 320px) {
 
}
Ngoài các kích thước mình liệt kê bên trên thì bạn cũng có thể bổ sung thêm các kích thước nhỏ hoặc lớn hơn. Miễn sao khi bạn kéo to hay thu nhỏ màn hình mà giao diện không có sự thay đổi nào làm xấu trang của bạn, nếu có sự thay đổi xảy ra mà bạn không ưng ý thì có thể bổ sung thêm css như mình giới thiệu bên trên.
1
2
3
@media only screen and (min-width:360px) and (max-width: 480px) {
 
}

Nhận xét