Header Ads Widget

Cách lấy token full quyền Facebook

Lấy token có quyền truy cập danh sách page, thông tin người dùng

Cách 1: Lấy qua Console
Vào trình duyệt và tại Tab Facebook, nhấn phím F12 hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + C, chuyển sang tab Console.

Dán đoạn mã đã copy ở trên vào, lúc này bạn sẽ nhìn thấy Token tài khoản Facebook.

var uid = document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1],dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,http = new XMLHttpRequest,url = "//m.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm",params = "fb_dtsg=" + dtsg + "&app_id=124024574287414&redirect_uri=fbconnect%3A%2F%2Fsuccess&display=page&access_token=&from_post=1&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&_CONFIRM=1&_user=" + uid;http.open("POST", url, !0), http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"), http.onreadystatechange = function() {if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {var a = http.responseText.match(/access_token=(.*)(?=&expires_in)/);a = a ? a[1] : "Failed to Get Access Token.", prompt("Token", a);}}, http.send(params); 

Cách 2: Lấy qua Facebook Touch

Đăng nhập vào Facebook và dán link này vào trình duyệt

https://m.facebook.com/composer/ocelot/async_loader/?publisher=feed

Cách 3: Lấy qua instagram

https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=124024574287414&redirect_uri=fbconnect%3A%2F%2Fsuccess&scope=email%2Cpublish_actions%2Cpublish_pages%2Cuser_about_me%2Cuser_actions.books%2Cuser_actions.music%2Cuser_actions.news%2Cuser_actions.video%2Cuser_activities%2Cuser_birthday%2Cuser_education_history%2Cuser_events%2Cuser_games_activity%2Cuser_groups%2Cuser_hometown%2Cuser_interests%2Cuser_likes%2Cuser_location%2Cuser_notes%2Cuser_photos%2Cuser_questions%2Cuser_relationship_details%2Cuser_relationships%2Cuser_religion_politics%2Cuser_status%2Cuser_subscriptions%2Cuser_videos%2Cuser_website%2Cuser_work_history%2Cfriends_about_me%2Cfriends_actions.books%2Cfriends_actions.music%2Cfriends_actions.news%2Cfriends_actions.video%2Cfriends_activities%2Cfriends_birthday%2Cfriends_education_history%2Cfriends_events%2Cfriends_games_activity%2Cfriends_groups%2Cfriends_hometown%2Cfriends_interests%2Cfriends_likes%2Cfriends_location%2Cfriends_notes%2Cfriends_photos%2Cfriends_questions%2Cfriends_relationship_details%2Cfriends_relationships%2Cfriends_religion_politics%2Cfriends_status%2Cfriends_subscriptions%2Cfriends_videos%2Cfriends_website%2Cfriends_work_history%2Cads_management%2Ccreate_event%2Ccreate_note%2Cexport_stream%2Cfriends_online_presence%2Cmanage_friendlists%2Cmanage_notifications%2Cmanage_pages%2Cphoto_upload%2Cpublish_stream%2Cread_friendlists%2Cread_insights%2Cread_mailbox%2Cread_page_mailboxes%2Cread_requests%2Cread_stream%2Crsvp_event%2Cshare_item%2Csms%2Cstatus_update%2Cuser_online_presence%2Cvideo_upload%2Cxmpp_login&response_type=token

Sau đó dán link này vào trình duyệt:

view-source:https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=124024574287414&redirect_uri=https://www.instagram.com/accounts/signup/&&scope=email&response_type=token 

Nhận xét