Header Ads Widget

Chrome Extension

Các thao tác cơ bản trong extension


Lấy ID của trình duyệt:

Sử dụng runtime api: var myid = chrome.runtime.id;

Sử dụng i18n api: var myid = chrome.i18n.getMessage("@@extension_id");

Nhận xét