Header Ads Widget

Kiểm tra uptime hệ thống

 Lệnh uptime dùng để tìm hiểu thời gian hệ thống hoạt động. Lệnh này sẽ hiển thị các giá trị liên quan đến thời gian hiện tại và lượng thời gian của hệ thống đang ở trạng thái chạy, số lượng người dùng hiện đang đăng nhập và thời gian tải trung bình


Sử dụng lệnh uptime không chứa tham số:

uptime

Kết quả:

22:26:27 up 9 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

Kết quả:

  • current time: Hiển thị thời gian hiện tại.
  • up: Hệ thống đang chạy và nó được hiển thị tổng thời gian mà hệ thống đã chạy.
  • user: Số lượng người dùng đã đăng nhập.
  • load averageTrung bình tải hệ thống.

Để kiểm tra xem thời gian hoạt động của máy chủ Linux chúng ta kết hợp lệnh uptime với tuỳ chọn -p như sau:

[root@localhost ~]# uptime -p
up 9 minutes

Qua kết quả trên chúng ta có thể lọc thời gian hoạt động để chỉ hiển thị thời gian chạy của hệ thống.

Khi chúng ta muốn xem thời gian bắt đầu máy chủ Linux chúng ta sử dụng tuỳ chọn -s nó sẽ hiển thị ngày/giờ kể từ khi hệ thống được khởi động như sau:

[root@localhost ~]# uptime -s
2019-07-26 22:16:50

Nhận xét