Header Ads Widget

Cấu trúc thư mục trong React Native

 Để việc tổ chức bố cục của project được hiệu quả cần xác định được các nhóm resource có liên quan với nhau thành các thư mục riêng và tất cả sẽ nằm chung trong cùng folder src. 

Tên các thư mục có trong dự án:

  • assets: chức các loại là hình ảnh, font, color...
  • theme: chức các stylesheet css
  • reducers: chứa các reducers của các màn hình
  • containers: chứa các xử lý logic liên quan của từng màn hình
  • components: chứa các màn hình hiển thị và các Constom Components
  • navigators: chứa xử lý sự kiện di chuyển màn hình và định nghĩa các const cho các route màn hình
  • common: chứa các định nghĩa key, value const
  • untils: chứa các xử lý logic chung cho ứng dụng của bạn. ví dụ như: xử lý format thời gian, xử lý chuỗi, xử lý request...

Nhận xét