Header Ads Widget

Sử dụng CONST trong Laravel

Sử dụng Const để gọi các tham số được cấu hình trên toàn hệ thống

Tạo file constants.php mới trong thư mục Config

<?php

return [

    'TEMP_DIR' => 'public/file/temp/'

];


Sau đó bạn có thể gọi bằng lệnh sau:

Config::get('constants.TEMP_DIR');

Hoặc

 config('constants.TEMP_DIR')

Nhận xét