Header Ads Widget

Thực thi command qua SSH sử dụng NodeJS

Sử dụng Nodejs để chạy các lệnh trên Linux hoặc thực thi file shell

Cài đặt thư viện

npm install --save simple-ssh

Include thư viện

const SSH = require('simple-ssh');

Tạo kết nối đăng nhập

var ssh = new SSH({ host: 'IP_ADDRESS', user: 'USERNAME', pass: 'PASSWORD' });

Thực thi lệnh

ssh.exec(CMD, { 
 out: function (stdout) { console.log(stdout); }, 
 err: function (stderr) { console.log(stderr); }, 
 exit: function (code) { console.log(code); } }
).start();

Nhận xét