Header Ads Widget

Sử dụng lệnh TOP Linux

Lệnh top Linux được sử dụng để hiển thị tất cả các tiến trình đang chạy trong môi trường Linux.

Cách chạy lệnh top

Về cơ bản, tất cả những gì bạn cần làm để hiển thị các tiến trình đang chạy hiện tại là gõ như sau vào terminal:

top -c

Thông tin nào được hiển thị?

Rất nhiều thông tin sẽ được hiển thị khi bạn sử dụng lệnh top, để giải thích tất cả những thông tin này một cách dễ hiểu và đơn giản.

Thông tin sau được hiển thị khi bạn chạy lệnh top trong Linux:

Dòng 1:

 • Thời gian hiện tại của hệ thống
 • Thời gian uptime
 • Số lượng người dùn
 • Trung bình tải
 • Trung bình tải hiển thị thời gian load hệ thống trong 1 phút, 5 phút và 15 phút cuối.
  Trung bình tải ở đây mỗi hệ thống sẽ mỗi khác. Nếu Server/VPS của bạn có 2 Cpu(s) thì trung bình tải chỉ nên là dưới 2. Tương tự Server/VPS có 40 cpu(s) thì trung bình tải chỉ nên dưới 40. Nếu con số này cao hơn số CPU của bạn thì hệ thống đang quá tải, số lượng công việc xử lý vượt qua mức CPU có thể xử lý hiện tại.

Dòng 2

 • Tổng số tác vụ có trên máy chủ
 • Số lượng tác vụ đang chạy
 • Số lượng tác vụ trong trạng thái “ngủ”
 • Số lượng tác vụ đã dừng
 • Số lượng tác vụ zombie (tiến trình không tồn tại hoặc bị hỏng)

Dòng 3

 • Mức sử dụng CPU bởi người dùng theo tỷ lệ phần trăm
 • Mức sử dụng CPU bởi hệ thống theo tỷ lệ phần trăm
 • Mức sử dụng CPU bởi các tiến trình có mức ưu tiên thấp theo tỷ lệ phần trăm
 • Mức sử dụng CPU bởi idle process (tiến trình cho biết bộ xử lý đang rảnh rỗi) theo tỷ lệ phần trăm
 • Mức sử dụng CPU bởi io wait (thời gian CPU không hoạt động để chờ I/O disk hoàn thành) theo tỷ lệ phần trăm
 • Mức sử dụng CPU bởi việc ngắt phần cứng theo tỷ lệ phần trăm
 • Mức sử dụng CPU bởi việc ngắt phần mềm theo tỷ lệ phần trăm
 • Mức sử dụng CPU bởi steal time (thời gian CPU ảo “chờ” CPU thực, trong khi bộ ảo hóa đang phục vụ bộ xử lý ảo khác) theo tỷ lệ phần trăm

Dòng 4

 • Tổng bộ nhớ hệ thống(đơn vị Kib)
 • Bộ nhớ trống
 • Bộ nhớ đã sử dụng
 • Bộ nhớ đệm buffer cache

Dòng 5

 • Tổng swap có sẵn(đơn vị Kib)
 • Tổng swap còn trống
 • Tổng swap đã sử dụng
 • Bộ nhớ khả dụng
 • Swap là RAM ảo, được sử dụng khi bộ nhớ vật lý (RAM) bị đầy. Luôn luôn bật Swap để khi hệ thống đầy ram vật lý sẽ không bị treo.

Nhận xét