Header Ads Widget

Cài đặt Extension PHP trên aapanel

Cài đặt thêm các tùy chọn extension trong quá trình sử dụng aapanel


Cài đặt bằng giao diện

Tăng tốc độ xử lý php bằng OPCache bạn vào phần quản lý phiên bản php và chọn Setting


Tiếp chọn tab Install Extension và click Install


Cài qua dòng lệnh

Hoặc cài các extension trên giao diện không có qua dòng lệnh

yum install -y libmcrypt libmcrypt-devel mcrypt mhash

wget  http://pecl.php.net/get/mcrypt-1.0.3.tgz

tar -zxvf mcrypt-1.0.3.tgz

cd mcrypt-1.0.3

/www/server/php/74/bin/phpize

./configure --with-php-config=/www/server/php/74/bin/php-config

make && make install

echo "extension=mcrypt.so" >> /www/server/php/74/etc/php.ini

/etc/init.d/php-fpm-74 reload

Đối với Ubuntu thay yum bằng apt-get 

Nhận xét