Header Ads Widget

Kiểm tra dung lượng sử dụng trong folder

Lệnh “df” -> “disk filesystem”, được sử dụng để hiển thị tóm tắt đầy đủ về việc sử dụng không gian đĩa cứng còn sẵn sàng và được sử dụng của hệ thống tập tin trên Linux

Tổng dung lượng trong folder
du -ch | grep total
Kiểm tra dung lượng thư mục "app" theo đơn vị MB
du -h  app

Kiểm tra dung lượng trong folder sắp xếp giảm dần

du -h lienvu | sort -rh

Kiểm tra dung lượng của tất cả file và Folder
du -ah 

Kiểm tra dung lượng nhiều Folder

du -sh /* 

Nhận xét