Header Ads Widget

Chmod thư mục sao cho đúng?

Chmod là một lệnh sử dụng để đặt quyền Đọc, Viết  và Thực thi cho các loại người dùng khác nhau

Chmod 

Thư mục và file
find . -type d -exec chmod 0755 {} \;
find . -type f -exec chmod 0644 {} \;

Phân quyền đọc ghi

Đọc ghi cho tài khoản FTP nếu không chỉnh sửa được

chown -R www:www * 

Nhận xét