Header Ads Widget

Chèn thẻ Open Graph vào wordpress


Thẻ open graph là gì?

Các bạn có để ý là mỗi khi chia sẻ bài viết trên blog của mình lên facebook thì thường bài viết chỉ hiển thị link hoặc những hình ảnh hiển thị lên cũng không phải là ảnh thumbnail của bài viết và thường hiển thị không đẹp mắt. Vậy để giải quyết vấn đề đó thì bạn cần phải thêm thẻ open graph cho website của bạn giúp việc hiển thị bài viết lên mạng xã hội tốt hơn.

Khi chia sẻ link thì facebook sẽ tự động nhận thumbnail, tiêu đề, url và mô tả của bài viết mà bạn không cần phải làm thủ công nữa. 

 function lienvu_open_graph() {

    global $post;

        if(has_post_thumbnail($post->ID)) {

            $img_src = get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(),'full');

        }

        if($excerpt = $post->post_excerpt) {

            $excerpt = strip_tags($post->post_excerpt);

            $excerpt = str_replace("", "'", $excerpt);

        } else {

            $excerpt = get_bloginfo('description');

        }

        ?>

        <meta property="og:title" content="<?php echo the_title(); ?>"/>

        <meta property="og:description" content="<?php echo $excerpt; ?>"/>

        <meta property="og:type" content="article"/>

        <meta property="og:url" content="<?php echo the_permalink(); ?>"/>

        <meta property="og:site_name" content="<?php echo get_bloginfo(); ?>"/>

        <meta property="og:image" content="<?php echo $img_src; ?>"/>

        <?php

}

add_action('wp_head', 'lienvu_open_graph', 5);

Nhận xét