Header Ads Widget

Cấu hình proxy cho tên miền chạy cổng 80

Cấu hình proxy cho phép tên miền chạy cổng 80 có thể trỏ tới một thư mục code đang Start từ một port khác

Comment lại dòng trỏ tới thư mục code và thêm đoạn code vào bên dưới:

location / {

    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;

    add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status;

    proxy_next_upstream error timeout http_500 http_502 http_503 http_504;

    proxy_pass https://fchatvn-amazon.salekit.vn:3032;

    proxy_redirect off;

    proxy_read_timeout 60s;

    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

    proxy_set_header Host $http_host;

    proxy_set_header X-NginX-Proxy true;


    # Socket.IO Support

    proxy_http_version 1.1;

    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

    proxy_set_header Connection "";


    #get HTTP POST

    proxy_set_header Host $host;

    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

}

Chúc bạn thành công 

Nhận xét