Header Ads Widget

Thêm môi trường chạy php trên Window

 

Các bước thiết lập môi trường trên hệ điều hành Window, nếu làm thiếu bước này bạn có thể gặp lỗi "php is not recognized as an internal or external command"

Bước 1: Advanced System Setting

My Computer->properties -> Advanced system setting

Và click vào mục Environment Variables như hìnhBước 2: Thêm Path Variable Value

Thêm D:\xampp\php đường dẫn trò đến folder cài đặt PHP như hình bên dưới


Bước 3: Kiểm tra

Chạy lệnh CMD ở chế độ administrator hoặc gitbash để kiểm tra:
php --version


Nhận xét