Header Ads Widget

Kiểm tra nếu HTTP requests mở trên trình duyệt

Sử dụng XHR để detect 1 open connection từ trình duyệt

Cấu hình

Sử dụng đoạn code bên dưới:

(function() {

    var oldOpen = XMLHttpRequest.prototype.open;

    window.openHTTPs = 0;

    XMLHttpRequest.prototype.open = function(method, url, async, user, pass) {

      window.openHTTPs++;

      this.addEventListener("readystatechange", function() {

          if(this.readyState == 4) {

            window.openHTTPs--;

          }

        }, false);

      oldOpen.call(this, method, url, async, user, pass);

    }

  })();

Nhận xét