Header Ads Widget

Cài đặt và cấu hình Pure-ftpd trên Linux

 Cài đặt, cấu hình server FTP để truyền dữ liệu file giữa client và server

Cài đặt Pure-FTPd

Pure-FTPd là một ứng dụng tạo ra dịch vụ truyền file với giao thức FTP (File Transfer Protocol), truy cập các file của Server. Các máy khách client có thể truy cập đến bằng các trình FPT Client

Server Linux

Chạy lệnh cài đặt:
yum --enablerepo=epel
yum -y install pure-ftpd

Để chạy dịch vụ pure-ftpd

service pure-ftpd start

Kích hoạt pure-ftpd luôn chạy khi khởi động hệ thống

chkconfig pure-ftpd on

Cho phép pure-ftpd đi qua firewall của CentOS 7

firewall-cmd --add-service=ftp --permanent
firewall-cmd --reload

Kiểm tra pure-ftpd có đang chạy hay không

service pure-ftpd status

Cấu hình 

File cấu hình của dịch vụ pure-ftpd: /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

Chỉnh sửa cấu hình

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf 

Không cho phép nặc danh truy cập

NoAnonymous       yes

Bật chỉ support truy cập địa chỉ IP4

IPV4Only yes

Bật chỉ support truy cập địa chỉ IP6

IPV6Only yes

Bật chỉ cho phép user truy cập trên các thư mục con của user đó

ChrootEveryone yes

Không cho phép xác thực bằng Unix Authentication (không cho để an toàn)

Unixauthentication  no

Mỗi khi thay đổi cấu hình cần khởi động lại pure-ftpd

service pure-ftpd restart

CentOS 7

systemctl restart pure-ftpd

Quản lý user của pure-fptd

pure-fptd sử dụng user ảo để cấp quyền truy cập, công cụ làm việc là pure-pw, thông tin lưu tại /etc/pure-ftpd/pureftpd.passwd

Liệt kê các user

pure-pw list

Thêm một user

Nếu muốn tạo ra một user ảo pure-ftpd hoạt động chạy dưới vai trò (quyền với file) như là user hệ thống và phạm vị truy cập là ở thư mục /home/lienvu thì thực hiện lệnh:

Tạo ra User ảo user_ftp với quyền truy cập của User: lienvu 

pure-pw useradd user_ftp -u lienvu -d /home/lienvu/ftp

Hoặc lệnh gắn với 1 Group

pure-pw useradd lienvu_fpt -u lienvu -g lienvu -d /data/lienvu.com

Sau khi chỉnh sửa thực hiện việc commit dữ liệu của pure-ftpd để có hiệu lực

pure-pw mkdb

Xóa một user

Xóa user ảo có tên là username

pure-pw userdel username

pure-pw mkdb

Đổi password

Đổi password của username

pure-pw passwd  username

Nhập password mới và chạy lại lệnh

pure-pw mkdb

Nhận xét