Header Ads Widget

Telegram Bot

Telegram là một ứng dụng nhắn tin miễn phí tương tự như WhatsApp, Skype... Telegram đi kèm với các tính năng và chức năng độc đáo của riêng nó như tính bảo mật cao, tốc độ nhanh và có thể truy cập nhiều thiết bị khác nhau cùng lúc. 


Cấu hình

Sử dụng link https://t.me/BotFather sau để truy cập vào phần cấu hình Tạo Bot, Token, ... Trên điện thoại: Setting > Devices > Link Desktop Device
Sau đó gõ lệnh
/start

Gõ lệnh tạo Bot 

/newbot


Định nghĩa tên cho boot, ví dụ: lienvu-bot
Định nghĩa username cho bot (kết thúc username là bot, hoặc _bot)
Sau khi kết thúc việc tạo username cho bot, thì @BotFather sẽ thông báo việc tạo thành công và gửi token cho việc truy cập HTTP API

Lấy ID người gửi

Truy cập vào link Bot có dạng @username (VD: @lienvubotvà sử dụng lệnh myid để lấy thông tin người gửi

Gửi Button

Gửi tin nhắn Text + Button
https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/sendMessage?chat_id={CHAT_ID}&text=hello&reply_markup={"inline_keyboard":[[{"text":"button","url":"https://pravyysektor.info"}]]}

Đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái hệ thống thông báo theo cấu trúc
change_ID_STATUS

Trong đó: 

  • ID: id thông báo trong cơ sở dữ liệu
  • STATUS: trạng thái, 0: Tắt, 1: Bật

Nhận xét