Header Ads Widget

Xem Youtube, mở web, nghe nhạc trên màn zin xe Hyundai Accent

 Cấu hình và cài đặt trên Android Auto để sử dụng được ứng dụng đa phương tiện kể cả khi xe đang chạy

Cài đặt và cấu hình trên điện thoại

Khi cài đặt cần đặt điện thoại ở chế độ phát triển và cho phép cài đặt ứng dụng lạ

Cài đặt KING INSTALL

Link tải File: KING INSTALL

Cài đặt Andoird Auto

Link tải: Android Auto
Mở King Install lên và chọn file và cài đặt vừa tải

Nếu file không hợp thì mở link: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/ để tìm phiên bản tương ứng theo máy

Tải ứng dụng Droid Info trên Google Play để biết máy mình đang dùng loại nào

Cài đặt Femata

Link tải: Femata
Mở King Install lên và chọn file vừa tải

Nhận xét