Header Ads Widget

Xác định vị trí file đang chạy port nào trên Linux

 Khi một Port đang chạy sử dụng lệnh ps để tìm ra đường dẫn vị trí đang thự thi port đó

Linux

Bước 1: Xác định Port đang chạy trên PID sử dụng lệnh

Sử dụng netstat hoặc top
netstat -tnlp


 

Bước 2: Xác định đường đãn đang chạy

Chạy lệnh bên dưới với PID của dịch vụ đang chạy
ps -cf PID

 


Nhận xét