Header Ads Widget

Sử dụng nano trong linux

GNU nano là trình soạn thảo văn bản dòng lệnh sử dụng cho hệ điều hành Unix và Linux, gồm tất cả các chức năng cơ bản của một trình soạn thảo văn bản thông thường, như Syntax Highlighting, bộ đệm, tìm kiếm và thay thế văn bản, kiểm tra chính tả, mã hóa UTF-8, v.v.

Nano

Tìm kiếm và thay thế với nano text editor

Tham tác bao gồm

Press Ctrl + \

Nhập nội dung tìm kiếm

Nhập nội dung thay thế

Bấm A để thực hiện thay thế

Chuỗi tìm kiếm cũng có thể là 1 biểu thức chính quy (regular expression)

Nhận xét