Header Ads Widget

Xóa cache DNS trên máy tính

DNS tự động lưu cache địa chỉ IP và các kết quả DNS đã kết nối giúp cho việc truy cập domain nhanh hơn do sử dụng trực tiếp các kết quả DNS trước đó trên máy, nếu địa chỉ bị thay đổi trước khi cached DNS được cập nhật bạn sẽ không thể truy cập vào được trang web và cần phải Flush DNS cache này để nhận domain mới

Các bước thao tác Flush DNS

Windows Vista / Windows 7

Mở command prompt  và click chuột phải vào và chọn Run as Administrator.

Tại của sổ dòng lệnh gõ: 

ipconfig /flushdns

Windows 8 / Windows 8.1

Gõ tổ hợp phím Windows + X và chọn Command Prompt từ menu Power User.

Tại của sổ dòng lệnh gõ: 

ipconfig/flushdns

Mac OS

Mở command terminal

Tại của sổ dòng lệnh gõ: 

dscacheutil -flushcache

Hoặc

lookupd -flushcache

Hoặc

sudo killall -HUP mDNSResponder

Linux

Mở command terminal

Tại của sổ dòng lệnh gõ: 

/etc/init.d/nscd restart

Nhận xét