Header Ads Widget

Kiểm tra phiên bản OS Linux

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí

Kiểm tra phiên bản Linux đang sử dụng bằng dòng lệnh

cat /etc/os-release

Kết quả:Nhận xét