Header Ads Widget

Tích hợp đăng nhập Google vào Website

 Tích hợp đăng nhập, đăng ký nhanh quà tài khoản Gmail 


Tạo google app để đăng nhập với google

Truy cập Google API Console để tạo ứng dụng (nếu chưa có)

Kích hoạt dịch vụ Google+ API:

  1. Nhập google+ API vào ô search
  2. Chọn mục Google+ API
  3. Ấn nút enable và chờ API được kích hoạt

Tạo chứng nhận cho API:

Chọn mục “Credentials” ở bên trái và chọn tab “OAuth consent screen”
Chọn Email Address, nhập Product Name, và lưu lại.

Tạo Credentials.

Click button “Create credentials và chọn “OAuth client ID”

Phần application type chọn “Web application” (đăng nhập cho ứng dụng web)

Phần “Authorized JavaScript origins” nhập tên miền của ứng dụng web

Phần “Authorized redirect URI” nhập đường dẫn của server xử lý code gửi về từ google.

Tích hợp bằng ngôn ngữ PHP

Tải trực tiếp từ Github thông qua link và copy tất cả bỏ vào thư mục login/

Hoặc sử dụng composer để tải về:

{
"require": {
"google/apiclient": "1.0.*@beta"
}
}

Sau đó chạy lệnh: 
Composer install

Tạo file Login.php

<?php

require_once '/vendor/autoload.php';

$client_id = 'CLIENT_ID';  // FROM GOOGLE

$client_secret = 'SECRET'; // FROM GOOGLE

$redirect_uri = 'DOMAIN/login.php';


$client = new Google_Client();

$client->setClientId($client_id);

$client->setClientSecret($client_secret);

$client->setRedirectUri($redirect_uri);

$client->addScope("email");

$client->addScope("profile");

 

$service = new Google_Service_Oauth2($client);

 

if (isset($_GET['code'])) {

    $client->authenticate($_GET['code']);

    $_SESSION['access_token'] = $client->getAccessToken();

    $user = $service->userinfo->get();

 

    if($user)

    {

        echo 'Hi '.$user->name;

    }

}

 

if (isset($_SESSION['access_token']) && $_SESSION['access_token']) {

    $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);

else {

    $authUrl = $client->createAuthUrl();

}

 

if (isset($authUrl)){ 

    echo '<a class="login" href="' . $authUrl . '">LOGIN</a>';

 

Nhận xét